ข่าวประชาสัมพันธ์

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

 

-ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓