เอกสารสภาเทศบาล

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

ประกาศสภาเทศบาล

วิสามัญครังที่1 ปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 4 ปี พ.ศ.2563

 

สภาเทศบาลตำบลพระซอง ปี พ.ศ.2564

1.กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
2.แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
3.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

1.ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 5 พฤษภาคม 2564
2.แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง 5 พฤษภาคม 2564
3.เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 5 พฤษภาคม 2564
4.กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564
5.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง 3 พฤษภาคม 2564