บริการ กองสวัสดิการสังคม

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

 

 

 

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ครึ่งปีแรกประจำปีงบประมาณ 2564  (1ตุลาคม 2563-31มีนาคม 2564)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนสวัสดิการ เดือน มกราคม พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนสวัสดิการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน มีนาคม พ.ศ.2564                                         รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน เมษายน พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564                                     รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564