บริการ กองสวัสดิการสังคม

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

อำนาจหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง