ประกาศงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130