foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับ

ปลัดเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระบบบริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้

 

 

ระบบแจ้งร้องเรียนสำหรับประชาชนผ่าน APP

สแกน qrcodes

อปพร ทต.พระซอง

ร้องเรื่องราว/ความพึ่งพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร อปท

 

Login Form

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

   

 

 

 

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

1.1 ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

1.2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง

2.1 ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง)

2.2 .เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง

3.ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวฯ)

3.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวฯ

 

4.ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ถึงหมู่ที่ ๑๖)

4.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

 


 

 

 
 
 
 


🔮ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​​ และสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม​รายนางพรสวรรค์​ หล้าเพ็ง​ อาศัยอยู่บ้านเลขที่​ 198 หมู​ที่​ 12​ ตำบลพระซอง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวเด็กยากไร้​ ที่มีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง​ ไม่ถาวร​ และไม่ปลอดภัย​ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้น​
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยนางกนกวรรณ กาฬสินธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมต้อนรับนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดนครพนม และ นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก ในการเยี่ยมให้กำลังใจ นายชาตรี ชาศรี บ้านนาเหนือ ตำบลพระซอง ที่เดินทางกลับจากทำงานที่ประเทศอิสราเอลเนื่องจากภาวะสงครามและได้รับบาดเจ็บจากสงคราม และนอกจากนี้ยังมีส่วนราชการอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ แรงงานจังหวัดนครพนม จัดหางานจังหวัดนครพนม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม สถานีตำรวจภูธรพระซอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพระซองทุกหมู่
♥️นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการนำโดยนางกนกวรรณ กาฬสินธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ออกตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการทุกอำเภอถือปฏิบัติและดำเนินการ ได้แก่กิจกรรม5 ส. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว (หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน) และการแต่งกายในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลพระซอง  โดยการนำของนางมารศรี  ไชยต้นเทือก  จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ที่จะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่และผู้เกษียณอายุราชการ  ดังนี้  1. พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  รองปลัดเทศบาลตำบลพระซอง  โอนย้ายสับเปลี่ยนกับนางกนกวรรณ  กาฬสินธุ์  รองปลัดเทศบาลตำบลนาแก  โอนย้ายวันที่ 3 ตุลาคม 2566 2. นางสาวพิไลพร  พรมบุตร  ผู้อำนวยการกองคลัง  โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  อำเภอปลาปาก  โอนย้ายวันที่ 2 ตุลาคม 2566 3. พันจ่าเอกสุกิจ  ชาลีเครือ  นิติกรชำนาญการ  โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  อำเภอปลาปาก  โอนย้ายวันที่ 16 ตุลาคม 2566 4. นางพูนทอง  คุณอนงค์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหนือ  เกษียณอายุราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
🔷นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เสริมสร้างการเรียนรู้ "ทักษะการพูดและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 " พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก เกิดภาวะผู้นำในการนำเที่ยว และสามารถถ่ายทอดประวัติความเป็นมา ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวของศิลปะ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าวิถีชีวิตในท้องถิ่น มุ่งเน้นอัตลักษณ์ในชุมชนของตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว หรือแขกผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป
ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือยาว เทศบาลตำบลพระซองโดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง วันที่ 9 กันยายน 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลพระซองได้รับเกียรติจากนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2566 และเทศบาลตำบลพระซองยังได้รับเกียรติจากนายชูกัน กุลวงษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 นครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมรับชมการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กันยายน 2566
✅ วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. 📌  เทศบาลตำบลพระซองโดยการนำของนางมารศรี  ไชยต้นเทือก  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยนาย สรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมตารางการทำงานในการดำเนินการพ่นหมอกควันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ.หมู่1 บ้านพระซอง  #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่18 สิงหาคม2566เวลา 09.00น
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดถนนตาล และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ในโอกาสนี้ จ่าเอกไพศาล ปรัญญา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี
🎉วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอุบล พ่อลีละ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระซอง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา13.30 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายนายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ซ่อมบำรุง ดัดแปลง เครื่องยนต์ เครื่องจักรหนัก (ลี่ซ่อมแทรกเตอร์) พร้อมด้วยนายวันชัย บัวสอน ผู้อำนวยการกองช่าง พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการ พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวนัฐธิดา พรมบุตร เจ้าพนักงาน ธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง ณ หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
🔮วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยนายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก กำหนดจัดการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
🕌วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ชัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน หน่วยงานเอกชน วิทยาลัย ในเขตพื้นที่ตำบลพระซอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลพระซองทุกหมู่บ้าน ในโอกาสนี้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย นายพรชัย อินกอง รองนายกเทศมนตรี พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดถนนตาล และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี
 🍎วันที่27 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี มอบหมายงานจัดเก็บพัฒนารายได้ กองคลัง ออกบริการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการร้านค้า ค่าขยะ นอกสถานที่ในเขตตำบลพระซอง
💓วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ดตาม"โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (34)
📌 เทศบาลตำบลพระซองโดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ท่านรองพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ลงพื้นที่พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกณ.หมู่11บ้านดงอินำหมู่15บ้านโพนแพง และร้านทุ่งทองการค้า
✅ วัน​พุธ ที่​ 12 กรกฎาคม  2566​ เวลา​ 09.30​ น. 📌 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายพศิน​ เฉลียวไว​ เลขาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม​ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม​ เทศบาลตำบลพระซอง​ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง​​ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย​สำหรับผู้ยากไร้​ จำนวน​ 5​ หลัง 📌โดยได้รับการสนับสนุนสถาบันองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)​ พอช.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
◀️ วันอังคาร ที่​ 11กรกฎาคม  2566​ เวลา​ 09.00​ น.  📌นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมโครงการอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้นำชุมชน ในการนี้กองช่าง เทศบาลตำบลพระซอง โดยได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี จัดอบรมโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอนาแก นายโกเมณ ชาลี เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566  นางมารศรี  ไชยต้นเทือก  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ  ณ  โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
📍วันพุธ​ ที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2566 เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี มอบหมาย🔔กองสวัสดิการสังคม​ ลงพื้นที่ตรวจรับวัสดุ​ อุปกรณ์​ ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม​ ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ/คนพิการ​ จำนวน​2​ หลัง​ ราย​ ด.ช.ทวีโชค​ ชาเทราช​ ม.5​ และนางสาง​ เชื้อสาทุม​ ม.9​ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/คนพิการ​
 💥วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นายอุบล พ่อลีละ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระซอง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง จำนวน 2 คน
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 โดยมีพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการ และนายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นกรรมการ/เลขานุการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
เทศบาลตำบลพระซอง ได้ดำเนินการประกาศ สัดส่วนประชาคม ตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น ที่จะต้องมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆดังประกาศ ต่อไปนี้ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ได้รับการประกาศเป็นสัดส่วนประชาคมได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับการประกาศเป็นสัดส่วนประชาคมก็สามารถเข้าร่วมประชาคมและออกเสียงแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกัน
🔊🔊 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566 นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2560 / ร่าง TOR การบริหารสัญญาฯ เพื่อการบริหารงานเทศบาลตำบลพระซองให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
♥️💯 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน อปพร. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกิจกรรม Kick off โดยได้รับเกียรติจากนายโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงานในการรณรงค์ควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สนามกีฬา หมู่ที่บ้านดงอินำ
♥️💯 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน อปพร. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกิจกรรม Kick off โดยได้รับเกียรติจากนายโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงานในการรณรงค์ควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สนามกีฬา หมู่ที่บ้านดงอินำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม​ และนายธนากร​ วงค์หนายโกด​ นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ในด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อจำหน่ายและมีช่องทางสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด หนุนเสริมให้มีศักยภาพสามารภดูแลตนเองได้ต่อไป โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
บัดนี้การเลือกตั้งดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลพระซอง ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง ส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะวิทยากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลพระซองทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง
🔷วันที่ 29 มิถุนายน 2566 🔥เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมโครงการฯ ณ วัดหลวงพ่อพระซอง หมู่ที่ 4 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
🔊🔊 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงาน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ 14 บ้านท่าวัด โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดและวัดบ้านบ่อดอกซ้อน
♥️💯 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพระซอง เจ้าพนักงานประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมด้วย น.ส.พิไลพร พรมบุตร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกบริการประชาชนในการรับชำระภาษี
💥 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 8, 10,11,14,15 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระโบกบัวทอง
💦💎 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น. นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เต้นบาสโลปและลีลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระซอง ณ บริเวณริมน้ำบัง วัดท่าโพธิ์ชัย
🔊🔊 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านบ่อดอกซ้อน หมู่ 8 บ้านท่าวัด หมู่ 14 และ บริเวณโรงสี ส. อำนวย
🔊🔊วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง นางวราภรณ์ ประโพธิ์ทัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพระซองและผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม34 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม34 เทศบาลตำบลพระซอง ซึ่งได้ดำเนินการทำการเรียนการสอนในรายวิชาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “รุ่นสู่รุ่น” โดยวิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายประมวล จันทะบุตร ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม และวิทยากรพิเศษ ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา กุผาลัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม บรรยายในหัวข้อเรื่อง สิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายุควรรู้รวมถึงกฎหมาย
🔊💥วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสุเทพ รักษาพล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระซองพร้อมด้วยนายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย...ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (พศ.นพ.) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน รับการปรับปรุงบ้านให้ ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาคารเจริญคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (ศพอส.นพ.) ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
🔊🔊วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายธนากร วงค์หนายโกด นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม ออกให้บริการประชาชนในการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้อย่างครบถ้วน​ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
♥️💯 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ 10,11,15
🔥💦วันที่  13 มิถุนายน 2566  เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง  ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566  โดยมี  พันตรีชุมพร  จุนโกเศศ   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  เป็นประธานในการอบรม  และได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร  ทิพย์พิมล  ปลัดอำเภอนาแก  พร้อมด้วย พนักงานการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร   #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
💥↪️✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๑๔ และ บริเวณโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาเพื่อกำจัดยุงลาย
‼️✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงอินำ
💦✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ ลิจ้วน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพระซอง เปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี ซึ่งจัดทำโครงการโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลพระซอง ณ วัดพระซอง หมู่ที่ ๔
♻️✅วันที่​ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะ บ้านท่าจำปา หมู่ที่ ๑๒ โดยในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ปร...
💯♥️✅วันที่​ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เปิดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร และได้รับเกียรติ จาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมพิธีเปิด และในโอกาสนี้เทศบาลตำบลพระซอง ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ที่ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณคณะวิทยากรทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
 ✅วันที่​ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย
 ♥️♥️วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางสาวนรินทร์ทิพย์ นวลตา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 🔊🔊วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านการเกษตร บ้านดงอินำ หมู่ที่ 11
♥️🔊🔊วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ กองคลัง โดย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการประชาชนเพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะแก่ผูัประกอบการร้านค้า ม.๑๓ ม.๒ ม.๔ และ ม.๕
🔥💦🔉🔊วันที่  24 พฤษภาคม 2566  เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  ที่จะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566  โดยมี  พันตรีชุมพร  จุนโกเศศ   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  เป็นประธานในการอบรม  และได้รับเกียรติจาก นายระพีพัฒน์  มหาโคตร  ปลัดเทศบาลตำบลเรณูนคร  พร้อมด้วย พนักงานการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร
💯♥️🔥 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สถานีตำรวจภูธรพระซอง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ โรงเรียนบ่ดอกซ้อนท่าวัด โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เทศบาลตำบลพระซองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
🔥 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างร่องระบายน้ำบริเวณตลาดชั่วคราว วัดท่าโพธิ์ชัย
🔥วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง รับสมัครบุคคล ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 1 วันแรก
💯♥️วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.พระซอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย ร่วมกันดำเนินการ “ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย” เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในหมู่ที่ 4 จึงได้ทำการฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 ในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย ...
 
วันที่​ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น.    เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย  พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสรวิชญ์  ปัทวงค์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  พร้อมด้วย  ๑.นางสาวปานรดา  ไชยสอน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ๒.พันจ่าเอกสุกิจ  ชาลีเครือ  นิติกรชำนาญการ   ๓.นางนันท์นภัส  ภูผาใจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ๔.นางสาวเขมขจี  ฉัตรโชค  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ๕. นางแสงดาว  โสมศรีแพง  ครู ศพด. ๖. นางสุรีรัตน์  ชาเทราช  ครู ศพด. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี  วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก  โดยมีนายโกเมน  ชาลี  นายอำเภอนาแก  เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง โดยมี นายวันชัย บัวสอน ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพระซอง เป็นประธานคณะกรรมการ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมกิจกรรมเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม34 ตำบลพระซอง​ รายวิชา​ การดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก โดย...วิทยากรจาก รพ.นาแกและมอบใบประกาศให้กับผู้สูงอายุแต่ละสาขา งาน สสส. ดำเนินโครงการโดยกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลพระซอง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (เพิ่มเติม)

 

ผู้บริหาร

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

 

คู่มือประชาชน/แผนดำเนินงาน/เทศบัญญัติ

 

 

E-Service

 

 

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

183330
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
74
522
181710
7431
7109
183330

Your IP: 34.228.52.21
Thu, 30 Nov 2023 21:09:27 +0000

Copyright © 2023 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-583130 Rights Reserved.