บริการ กองคลัง

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
        สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     

- แบบ บก.๐๑  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสอนคอน ตำบลพระซอง
- บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านพระซองน้อย ตำบลพระซองไปบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่
- แบบ บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนาสีนวล ตำบลพระซองไปบ้านแขนนาง ตำบลนาคู่
- แบบ บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาเหนือไปบ้านพระซองน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านพระซองน้อย ตำบลพระซอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

-ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

-ไตรมาสที่ ๓  (เดือนเมษายน ๒๕๖๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

-ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

 

คลิ๊กเข้าสู่ระบบ