จัดซื้อ จัดจ้าง

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563