จัดซื้อ จัดจ้าง

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายม พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564