ระบบตรวจการชำระภาษีป้าย กองคลัง

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130