คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.คู่มือการจัดการขยะมูลฝอย

2.คู่มือการจัดการขยะอันตราย

3.คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

4.แผนปฏิบัติงานประจำรถขยะเทศบาลตำบลพระซอง

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.รายงานสรุปสถิติผู้มาติดต่อขอรับบริการ-ต.ค.63
2.รายงานสรุปสถิติผู้มาติดต่อขอรับบริการ-พ.ย.63
3.รายงานสรุปสถิติผู้มาติดต่อขอรับบริการ-ธ.ค.63
4.รายงานสรุปสถิติผู้มาติดต่อขอรับบริการ-ม.ค.64
5.รายงานสรุปสถิติผู้มาติดต่อขอรับบริการ-ก.พ.64
6.รายงานสรุปสถิติผู้มาติดต่อขอรับบริการ-มี.ค.64

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2565

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 752/2565 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019