foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับ

ปลัดเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระบบบริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้

 

 

ระบบแจ้งร้องเรียนสำหรับประชาชนผ่าน APP

สแกน qrcodes

อปพร ทต.พระซอง

ร้องเรื่องราว/ความพึ่งพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร อปท

 

Login Form

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 


🔥💦วันที่  13 มิถุนายน 2566  เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง  ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566  โดยมี  พันตรีชุมพร  จุนโกเศศ   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  เป็นประธานในการอบรม  และได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร  ทิพย์พิมล  ปลัดอำเภอนาแก  พร้อมด้วย พนักงานการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร   #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
💥↪️✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๑๔ และ บริเวณโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาเพื่อกำจัดยุงลาย
‼️✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงอินำ
💦✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ ลิจ้วน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพระซอง เปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี ซึ่งจัดทำโครงการโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลพระซอง ณ วัดพระซอง หมู่ที่ ๔
♻️✅วันที่​ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะ บ้านท่าจำปา หมู่ที่ ๑๒ โดยในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ปร...
💯♥️✅วันที่​ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เปิดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร และได้รับเกียรติ จาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมพิธีเปิด และในโอกาสนี้เทศบาลตำบลพระซอง ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ที่ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณคณะวิทยากรทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
 ✅วันที่​ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย
 ♥️♥️วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางสาวนรินทร์ทิพย์ นวลตา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 🔊🔊วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านการเกษตร บ้านดงอินำ หมู่ที่ 11
♥️🔊🔊วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ กองคลัง โดย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการประชาชนเพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะแก่ผูัประกอบการร้านค้า ม.๑๓ ม.๒ ม.๔ และ ม.๕
🔥💦🔉🔊วันที่  24 พฤษภาคม 2566  เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  ที่จะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566  โดยมี  พันตรีชุมพร  จุนโกเศศ   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  เป็นประธานในการอบรม  และได้รับเกียรติจาก นายระพีพัฒน์  มหาโคตร  ปลัดเทศบาลตำบลเรณูนคร  พร้อมด้วย พนักงานการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร
💯♥️🔥 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สถานีตำรวจภูธรพระซอง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ โรงเรียนบ่ดอกซ้อนท่าวัด โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เทศบาลตำบลพระซองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
🔥 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างร่องระบายน้ำบริเวณตลาดชั่วคราว วัดท่าโพธิ์ชัย
🔥วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง รับสมัครบุคคล ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 1 วันแรก
💯♥️วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.พระซอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย ร่วมกันดำเนินการ “ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย” เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในหมู่ที่ 4 จึงได้ทำการฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 ในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย ...
 
วันที่​ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น.    เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย  พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสรวิชญ์  ปัทวงค์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  พร้อมด้วย  ๑.นางสาวปานรดา  ไชยสอน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ๒.พันจ่าเอกสุกิจ  ชาลีเครือ  นิติกรชำนาญการ   ๓.นางนันท์นภัส  ภูผาใจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ๔.นางสาวเขมขจี  ฉัตรโชค  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ๕. นางแสงดาว  โสมศรีแพง  ครู ศพด. ๖. นางสุรีรัตน์  ชาเทราช  ครู ศพด. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี  วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก  โดยมีนายโกเมน  ชาลี  นายอำเภอนาแก  เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง โดยมี นายวันชัย บัวสอน ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพระซอง เป็นประธานคณะกรรมการ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมกิจกรรมเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม34 ตำบลพระซอง​ รายวิชา​ การดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก โดย...วิทยากรจาก รพ.นาแกและมอบใบประกาศให้กับผู้สูงอายุแต่ละสาขา งาน สสส. ดำเนินโครงการโดยกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลพระซอง
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  ร่วมกับ  ทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  เพื่อมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งที่กำหนดไว้  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง(ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง)   งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  จัด โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระซองน้อย  จัดโครงการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.  เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยพันจ่าโทปรีดา ลาแสง  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระซอง  รับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ  จาก นายเสรี  หาญกล้า  ท้องถิ่นอำเภอนาแก
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดกิจกรรม 5ส. และอ่านสารของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล” ๒๔ เมษายน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน
 วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖“การประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิค ออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา”
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย  พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการต่างๆ ในเขตตำบลพระซอง  และประชาชนตำบลพระซอง  ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  วัดพระซอง  และ  วัดท่าโพธิ์ชัย  
 วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๔๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย  พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  มอบหมายให้ พันจ่าเอกเชษฐา  จิ๋วจังหรีด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  พร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลพระซอง นำรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์  ดับไฟป่า  ที่ลุกลามบริเวณทุ่งนาเป็นบริเวณกว้าง   บ้านดงอินำ  หมู่ที่  ๑๑ และได้รับ การสนับสนุนน้ำดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  เทศบาลตำบลพระซอง  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากกองคลัง และ กองสวัสดิการสังคม ออกบริการประชาชน รับเงินออมวันละบาท และ เก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ ๕
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ เทศบาลตำบลพระซอง ร่วมกิจกรรมโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมร่มจามจุรี โรงพยาบาลนาแก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่
เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อหารือข้อราชการ ชี้แจง แนะนำ การปฏิบัติราชการ และเตรียมจัดงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงอินำ ว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนหนึ่งราย ในหมู่บ้านหนองยอ หมู่ที่ ๙ ตำบลพระซอง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม(34)ตำบลพระซอง ทำการแสดงเต้นแอโรบิค ในกิจกรรมตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ณ ถนนสวรรค์ชายโขง เทศบาลเมืองนครพนม โดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
 ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ ลิจ้วน หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวปานรดาไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางรวิสรา อังครุฑ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวเขมขจี ฉัตรโชค นางแสงดาว โสมศรีแพง ครู ศพด. และ นางละอองดาว บัวชุม ครู ศพด. ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอนาแก
 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นางสาว ปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และ นางสาวนัฐธิดา พรมบุตร เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย  คำจำปา  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  เข้าร่วมประชุมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข@นาแก  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  ในเขตอำเภอนาแก  โดยมี  นายโกเมน  ชาลี  นายอำเภอนาแก  เป็นประธานในการประชุม
 
 วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซองได้มอบหมายให้ นางสาวธิพรพรรณ พึ่งตน นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจสถานบริการร้านนวดที่บริการนวดฝ่าเท้า ฯลฯ ในเขตตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อออกใบอนุญาตตามระเบียบของทางราชการต่อไป
 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. กรณีนายโอลันโด ปี ปาลาติโน หรือ MR.PALATINO ORLANDO POKHONWONG ชาวต่างชาติลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์ ได้ขอความช่วยเหลือและปรึกษาข้อกฎหมายในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล จากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพระซอง โดยนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ได้มอบหมายให้งานนิติการดำเนินการช่วยเหลือในด้านคำแนะนำให้คำปรึกษาพร้อมประสานงานในกระบวนการยุติธรรมจนแล้วเสร็จ และได้มีคำสั่งศาลจังหวัดนครพนมให้นายโอลันโด ปี ปาลาติโน เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โอลันโด ปี ปาลาติโน ได้เข้ามาขอบคุณและมอบสินน้ำใจให้ ซึ่ง พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกับมอบสินน้ำใจดังกล่าวคืนเต็มจำนวนให้แก่นายโอลันโด ปี ปาลาติโน ตามประกาศเทศบาลตำบลพระซอง เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา (No Gift Policy) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการตระหนักและสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยบุคลากรเทศบาลตำบลพระซอง ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของเทศบาลตำบลพระซองต่อไป จากกรณีดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เข้ามารับบริการต่าง ก็แสดงความชื่นชมแนวทางการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของเทศบาลตำบลพระซอง
 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ร่วมมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ เทศบาลตำบลพระซอง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔, ๗ และ ๑๐
 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชาญชัย  คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  ได้มอบหมายให้นายพลสิทธิ์  กุลวงษา รองนายกเทศมนตรี  ออกสำรวจพื้นผิวถนนร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ ๒ เพื่อหาทางแก้ปัญหาผิวจราจรแตกและดันตัวขึ้นมา ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาและดำเนินการแก้ไข ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ขอขอบคุณทีมช่างฯและผู้นำชุมชนเป็นอย่างสูง🙏🙏🙏
 วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.
 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.
นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายพลสิทธิ์ กุลวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการถ่ายโอนโครงการฝายลำน้ำบัง บ้านหนองยอหมู่ 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลพระซอง
 วันที่ 22 มี.ค.2566  เวลา 09.00น เทศบาลตำบลพระซอง  โดยการนำของนายชาญชัย  คำจำปา  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน  ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล  โดยมีพันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชน(เวทีที่4) ประกอบไปด้วย หมู่ 7 8 9และ 14 เพื่อระดมปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุในแผนพัฒนาของหมู่บ้าน(แผนชุมชน) และพร้อมนำไปสู่แผนพัฒนาเทศบาลต่อไป
 วันที่ 21 มี.ค.2566 เวลา 09.00น เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล โดยมีพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชน(เวทีที่3) ประกอบไปด้วย หมู่ 10 11 และ 15 เพื่อระดมปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุในแผนพัฒนาของหมู่บ้าน(แผนชุมชน) และพร้อมนำไปสู่แผนพัฒนาเทศบาลต่อไป
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย นายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม ติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๗ และโครงการบ้านพอเพียง หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน จิตอาสา ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี เทศบาลตำบลพระซอง ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาลตำบลพระซองรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ จังหวัดนครพนมในโอกาสนี้ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมเป็นประธานในการประกอบพิธีดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา09.00 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพระซอง ดำเนินการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการในการบริหารงานของกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา10.00 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านดงติ้ว ประชาชนจิตอาสาหมู่บ้านดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
 วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพลสิทธิ์ กุลวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินโครงการโดยโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ซึ่งทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เทศบาลตำบลพระซอง สถานีตำรวจภูธรพระซอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานของโรงเรียน ปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท
วันที่ 8 มี.ค.2566  เวลา 09.00น เทศบาลตำบลพระซอง  โดยการนำของนายชาญชัย  คำจำปา  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  จัดทำโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน  ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล  โดยมีพันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  จัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชน(เวทีแรก) ประกอบไปด้วย หมู่ 1  2 3 12 และ 13 เพื่อระดมปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุในแผนพัฒนาของหมู่บ้าน(แผนชุมชน) และพร้อมนำไปสู่แผนพัฒนาเทศบาลต่อไป
 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลพระซอง มอบห้องน้ำ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ (ปรับปรุงห้องน้ำ) บ้านนางดวงจันทร์ ไชยศรี บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 13 ของศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดย กองสวัสดิการสังคม และจากนั้นได้พบปะกับนักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุนครพนมที่ 34 พระซอง กิจกรรม ออกกำลังกายสูงวัยใจเกินร้อย
 
โดยได้รับเกียรติจาก นายโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และได้รับเกียรติจากนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายพระซองนาเลียง ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรพระซอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด(พระซองคัพ) ประจำปี ๒๕๖๖ และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระซองทั้ง ๑๖ หมู่บ้านเป็นอย่างดี เทศบาลตำบลพระซอง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
 วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดโครงการ คัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนพระซองวิทยาคาร ซึ่งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลพระซอง ดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสะอาด สนับสนุนโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิจกรรมประกอบด้วย
 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ศรี บ้านบ่อดอกซ้อน โดยมอบให้กับบัณฑิตน้อย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๖ แห่ง ดังต่อไปนี้
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพฤหัส​บดีที่​ ๒๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๖ เวลา​ ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น.  เทศบาลตำบลพระซอง  โดยการนำของ  นายชาญชัย  คำจำปา  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  เพื่อทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บ้านเมืองน่า  อยู่น่ามอง  โดยบูรณาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ​นครพนม(34)ตำบลพระซอง  ซึ่งจัดการเรียนการสอน​ รายวิชา​ "จิตอาสา​ ทำความดีด้วยใจ" ประกอบกับกิจกรรมได้ดำเนินตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หมู่บ้าน ท้องถิ่นชุมชน สะอาด หน้าบ้านน่ามอง  โดยจัดกิจกรรม  ณ​ บริเวณลานวัดเหนือท่าจำปา​ และริมน้ำบัง 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งนำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมงานบุญมหาชาติ กับพี่น้องประชาชนตำบลพระซอง จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 13 ที่จัดงานบุญมหาชาติ(บุญพระเวส) ณ วัดเหนือท่าจำปา เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำทีมงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมงานถนนคนเดิน ณ หมู่บ้านวัฒธรรม 9 ชนเผ่า สองเชื้อชาติ ถนนสวรรค์ชายโขง จังหวัดนครพนม❤️❤️และเทศบาลตำบลพระซองได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในครั้งนี้
วันที่​ 14 กุมภาพันธ์​ 2566​ เวลา​ 14.30​ น. นายชาญชัย​ คำจำปา​ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายพีระพร​ วรวัฒนธรรม​ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายธนกร วงศ์หนายโกด นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม​ เข้าร่วมรับมอบโถสุขภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ​ ตามโครงการ​ "นครพนมโถสุขภัณฑ์ปันสุข​ ลุกนั่งปลอดภัย" จากนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม​ ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์​ อำเภอนาแก​ ผู้สูงอายุที่รับมอบจำนวน​ 6​ ราย​ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ...
 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายพลสิทธิ์ กุลวงษา รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระซองดำเนินการทำความสะอาดภายในสำนักงาน และภายนอกสำนักงาน ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ที่สาธารณประโยชน์ “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่”
วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ได้มอบหมายให้ พันจ่าโท ปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพระซอง , พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการ และ นางชยาภาภรณ์ ทองบ่อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครพนม ชุดที่ ๔ ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางให้คำแนะนำ พร้อมได้รับเกียรติจากท่าน โกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00น นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระซอง พร้อมด้วย นายพลสิทธิ์ กุลวงษา รองนายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ วัดพระซอง หมู่ที่ 4
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำเทศบาล ผู้นำท้องที่ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมตรวจงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำบัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ สถานที่ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำบัง บ้านพระซอง หมู่ที่1
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพุธ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระซองร่วมอวยพรปีใหม่ นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง โดยเทศบาลตำบลพระซอง ได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญปีใหม่ 🚫🎁❌ No gift policy
เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดโครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อลดอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระซอง ขับขี่ปลอดภัย มีนำ้ใจ มีวินัย ใส่ใจกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดี จาก เทศบาลตำบลพระซอง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระซอง ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีอีสาน ให้กับ นางสาวกัลญาณี ปาปะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ที่จะโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลพระซอง โดยงานนิติการ ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติ ข้อระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพระซอง โดยนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานการประชุม
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. นายชาญชัย  คำจำปา  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงอินำ ออกตรวจร้านค้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงอินำ  
 วันพุธ ที่​ 28​ ธันวาคม​ 2565​ เวลา​ 08.30​ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม นำพาคนพิการ​ จำนวน​ 5​ ราย​ เข้าร่วมกิจกรรม​ "วันคนพิการสากลจังหวัดนครพนม​ ประจำปี​ 2565" ณ​ หอประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลพระซอง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานกรรมการ
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ได้มอบหมายให้ นายพลสิทธิ์ กุลวงษ์ษา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายวันชัย บัวสอน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมทีมงานพนักงานกองช่าง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง ออกสำรวจบริเวณเส้นทางจราจรที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมเป็นเกียรติในงานแข่งขันผลงานทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ เครือข่ายพระซองนาเลียง ณ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. กุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม 34 พระซอง วัดพระซอง หมู่ที่ 4
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ได้รับเกียรติจากเครือข่ายโรงเรียนพระซอง-นาเลียง เรียนเชิญเป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาเครือข่าย ณ โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลพระซอง
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง กำหนดการจัดพิธีมอบบ้านกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลพระซอง ณ บ้านนางรัตน์ พ่อครวงค์ บ้านเลขที่๔๓ หมู่ ๑๖ บ้านนาทุ่งทอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยท่านนายกเทศมนตรี นายชาญชัย คำจำปา กล่าวเปิดพิธีมอบบ้าน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่๑๐ พร้อมตระกร้าปันสุขให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยทั้ง ๑๒ หลัง
💮ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม/สภาองค์กรชุมชน/สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)/ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม ทั้งสามหน่วยงานที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลพระซอง และหวังว่าเทศบาลตำบลพระซองจะได้รับโอกาสอีกในครั้งต่อไป
💮เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชาญชัย  คำจำปา  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร  ณ  วัดถนนตาล  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนาแก  และเวลา ๐๘.๐๐ น.  พิธีวางพานพุ่ม  และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และได้รับเกียรติจากนายกชภูมิ  สำลี  นายอำเภอนาแก  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก
💮วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีฯ นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักทรัพยากรบุคคล พนักงานเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมต้อนรับคณะบุคลากร จาก อบต.เริงราง อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี ที่มาส่ง นายธนากร วงค์หนายโกด นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
💮วันนี้ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพระซอง นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง/รองปลัดเทศบาล /ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/สำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเพณีวันลอยกระทง  2565
 วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายอิทธิพล บุญบุตร ผอ.กองสวัสดิการสังคม,
นางแสงดาว โสมศรีแพง ครู ศพด. #ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะกิจกรรมน้อมรำลึก #เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี และมีทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกฯในครั้งนี้
💥วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เทศบาลตำบลพระซอง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ
💥ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง ได้ยื่นเรื่องราว ขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ"ดอนปู่ตาสาธารณประโยชน์" หนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ ๓๑๐๕๒ หมู่ที่๑๔ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา โดยอ้างว่า เพื่อจะทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน
💥วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล , นายอานนท์ ขุนหนู สมาชิกสภาเทศบาล, นายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ , พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการ, พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน, นางนันนภัสท์ ภูผาใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ , นางสาวเขมขจี ฉัตรโชค จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน , นายณัฐวัฒน์ คำเรือน จพง.ธุรการชำนาญงาน , นางสุรีรัตน์ ชาเทราช ครู (ศพด.) และนางแสงดาว โสมศรีแพง ครู (ศพด.) #ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร #มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช #บรมนาถบพิตร โดยภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก และ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก ซึ่งมีท่านกชภูมิ สำลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี และมีทุกภาคส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกฯในครั้งนี้
 วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยนายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรี มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ นายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนหมู่๔ บ้านพระซองน้อย คุณยายดวงจันทร์ ไชยศรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีความเป็นอยู่ยากจน และเทศบาลตำบลพระซองได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือให้ช่วยเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้ใหม่ เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และลำบากในการดำรงชีวิต เบื้องต้นกองสวัสดิการสังคมได้ประสานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม(ศพส.) เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง จะเสนอขอรับงบประมาณ ในการสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป

 

ผู้บริหาร

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

 

คู่มือประชาชน/แผนดำเนินงาน/เทศบัญญัติ

 

 

E-Service

 

 

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

183339
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
74
531
181710
7440
7109
183339

Your IP: 34.228.52.21
Thu, 30 Nov 2023 21:51:24 +0000

Copyright © 2023 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-583130 Rights Reserved.