กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

 

 โครงสร้างองค์กร - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
ข้อ o3 อำนาจหน้าที่กองยุทธศาสตร์ข้อ o10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ข้อ o10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ข้อ o11 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
ข้อ o12 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อ o13 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อ o14 ขั้นตอนการรับผู้ถูกควบคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ งานธุรการและสารบรรณ