foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับ

ปลัดเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระบบบริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้

 

 

ระบบแจ้งร้องเรียนสำหรับประชาชนผ่าน APP

สแกน qrcodes

อปพร ทต.พระซอง

ร้องเรื่องราว/ความพึ่งพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร อปท

 

Login Form

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

   

 

 

 

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

1.1 ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

1.2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสายบ้านพระซอง หมู่ที่ 3 ถึงสี่แยกนาฮุม ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ฯ)

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง

2.1 ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง)

2.2 .เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติก จากสายบ้านโพนแพง ม.15 ถึงสายแยกทุ่งตะวัน ตำบลพระซอง

3.ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวฯ)

3.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวฯ

 

4.ประกาศเทศบาลตำบลพระซอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ถึงหมู่ที่ ๑๖)

4.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๖ เทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

 


 

 

 
 
 
 


🔷นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เสริมสร้างการเรียนรู้ "ทักษะการพูดและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 " พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก เกิดภาวะผู้นำในการนำเที่ยว และสามารถถ่ายทอดประวัติความเป็นมา ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวของศิลปะ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าวิถีชีวิตในท้องถิ่น มุ่งเน้นอัตลักษณ์ในชุมชนของตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว หรือแขกผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป
ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือยาว เทศบาลตำบลพระซองโดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง วันที่ 9 กันยายน 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลพระซองได้รับเกียรติจากนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2566 และเทศบาลตำบลพระซองยังได้รับเกียรติจากนายชูกัน กุลวงษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 นครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมรับชมการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กันยายน 2566
✅ วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. 📌  เทศบาลตำบลพระซองโดยการนำของนางมารศรี  ไชยต้นเทือก  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยนาย สรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมตารางการทำงานในการดำเนินการพ่นหมอกควันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ.หมู่1 บ้านพระซอง  #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 วันที่18 สิงหาคม2566เวลา 09.00น
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดถนนตาล และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ในโอกาสนี้ จ่าเอกไพศาล ปรัญญา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี
🎉วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอุบล พ่อลีละ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระซอง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา13.30 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายนายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ซ่อมบำรุง ดัดแปลง เครื่องยนต์ เครื่องจักรหนัก (ลี่ซ่อมแทรกเตอร์) พร้อมด้วยนายวันชัย บัวสอน ผู้อำนวยการกองช่าง พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกรชำนาญการ พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวนัฐธิดา พรมบุตร เจ้าพนักงาน ธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง ณ หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
🔮วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยนายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก กำหนดจัดการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
🕌วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ชัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน หน่วยงานเอกชน วิทยาลัย ในเขตพื้นที่ตำบลพระซอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในตำบลพระซองทุกหมู่บ้าน ในโอกาสนี้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วย นายพรชัย อินกอง รองนายกเทศมนตรี พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดถนนตาล และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี
 🍎วันที่27 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี มอบหมายงานจัดเก็บพัฒนารายได้ กองคลัง ออกบริการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการร้านค้า ค่าขยะ นอกสถานที่ในเขตตำบลพระซอง
💓วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ดตาม"โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (34)
📌 เทศบาลตำบลพระซองโดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ท่านรองพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ลงพื้นที่พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกณ.หมู่11บ้านดงอินำหมู่15บ้านโพนแพง และร้านทุ่งทองการค้า
✅ วัน​พุธ ที่​ 12 กรกฎาคม  2566​ เวลา​ 09.30​ น. 📌 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายพศิน​ เฉลียวไว​ เลขาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม​ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม​ เทศบาลตำบลพระซอง​ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง​​ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย​สำหรับผู้ยากไร้​ จำนวน​ 5​ หลัง 📌โดยได้รับการสนับสนุนสถาบันองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)​ พอช.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
◀️ วันอังคาร ที่​ 11กรกฎาคม  2566​ เวลา​ 09.00​ น.  📌นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมโครงการอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้นำชุมชน ในการนี้กองช่าง เทศบาลตำบลพระซอง โดยได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี จัดอบรมโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอนาแก นายโกเมณ ชาลี เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566  นางมารศรี  ไชยต้นเทือก  นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ  ณ  โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
📍วันพุธ​ ที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2566 เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรี มอบหมาย🔔กองสวัสดิการสังคม​ ลงพื้นที่ตรวจรับวัสดุ​ อุปกรณ์​ ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม​ ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ/คนพิการ​ จำนวน​2​ หลัง​ ราย​ ด.ช.ทวีโชค​ ชาเทราช​ ม.5​ และนางสาง​ เชื้อสาทุม​ ม.9​ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/คนพิการ​
 💥วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย นายอุบล พ่อลีละ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระซอง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง จำนวน 2 คน
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 โดยมีพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ/ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการ และนายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นกรรมการ/เลขานุการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
เทศบาลตำบลพระซอง ได้ดำเนินการประกาศ สัดส่วนประชาคม ตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น ที่จะต้องมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆดังประกาศ ต่อไปนี้ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ได้รับการประกาศเป็นสัดส่วนประชาคมได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับการประกาศเป็นสัดส่วนประชาคมก็สามารถเข้าร่วมประชาคมและออกเสียงแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกัน
🔊🔊 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 - 2 กรกฎาคม 2566 นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2560 / ร่าง TOR การบริหารสัญญาฯ เพื่อการบริหารงานเทศบาลตำบลพระซองให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
♥️💯 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน อปพร. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกิจกรรม Kick off โดยได้รับเกียรติจากนายโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงานในการรณรงค์ควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สนามกีฬา หมู่ที่บ้านดงอินำ
♥️💯 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรี พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน อปพร. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกิจกรรม Kick off โดยได้รับเกียรติจากนายโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงานในการรณรงค์ควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สนามกีฬา หมู่ที่บ้านดงอินำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม​ และนายธนากร​ วงค์หนายโกด​ นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ในด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อจำหน่ายและมีช่องทางสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด หนุนเสริมให้มีศักยภาพสามารภดูแลตนเองได้ต่อไป โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
บัดนี้การเลือกตั้งดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลพระซอง ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง ส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะวิทยากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลพระซองทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง
🔷วันที่ 29 มิถุนายน 2566 🔥เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมโครงการฯ ณ วัดหลวงพ่อพระซอง หมู่ที่ 4 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
🔊🔊 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมงาน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ 14 บ้านท่าวัด โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดและวัดบ้านบ่อดอกซ้อน
♥️💯 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพระซอง เจ้าพนักงานประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมด้วย น.ส.พิไลพร พรมบุตร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกบริการประชาชนในการรับชำระภาษี
💥 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายนายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 8, 10,11,14,15 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระโบกบัวทอง
💦💎 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น. นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เต้นบาสโลปและลีลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระซอง ณ บริเวณริมน้ำบัง วัดท่าโพธิ์ชัย
🔊🔊 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านบ่อดอกซ้อน หมู่ 8 บ้านท่าวัด หมู่ 14 และ บริเวณโรงสี ส. อำนวย
🔊🔊วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง นางวราภรณ์ ประโพธิ์ทัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพระซองและผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม34 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม34 เทศบาลตำบลพระซอง ซึ่งได้ดำเนินการทำการเรียนการสอนในรายวิชาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “รุ่นสู่รุ่น” โดยวิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายประมวล จันทะบุตร ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม และวิทยากรพิเศษ ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา กุผาลัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม บรรยายในหัวข้อเรื่อง สิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายุควรรู้รวมถึงกฎหมาย
🔊💥วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสุเทพ รักษาพล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระซองพร้อมด้วยนายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย...ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (พศ.นพ.) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน รับการปรับปรุงบ้านให้ ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาคารเจริญคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (ศพอส.นพ.) ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
🔊🔊วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายธนากร วงค์หนายโกด นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม ออกให้บริการประชาชนในการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้อย่างครบถ้วน​ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
♥️💯 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ 10,11,15
🔥💦วันที่  13 มิถุนายน 2566  เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง  ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566  โดยมี  พันตรีชุมพร  จุนโกเศศ   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  เป็นประธานในการอบรม  และได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร  ทิพย์พิมล  ปลัดอำเภอนาแก  พร้อมด้วย พนักงานการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร   #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
💥↪️✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๑๔ และ บริเวณโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาเพื่อกำจัดยุงลาย
‼️✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงอินำ
💦✅วันที่​ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ ลิจ้วน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพระซอง เปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี ซึ่งจัดทำโครงการโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลพระซอง ณ วัดพระซอง หมู่ที่ ๔
♻️✅วันที่​ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะ บ้านท่าจำปา หมู่ที่ ๑๒ โดยในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ปร...
💯♥️✅วันที่​ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เปิดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗- ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร และได้รับเกียรติ จาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพระซอง ร่วมพิธีเปิด และในโอกาสนี้เทศบาลตำบลพระซอง ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ที่ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณคณะวิทยากรทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
 ✅วันที่​ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสรวิชญ์ ปัทวงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย
 ♥️♥️วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางสาวนรินทร์ทิพย์ นวลตา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 🔊🔊วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยด้านการเกษตร บ้านดงอินำ หมู่ที่ 11
♥️🔊🔊วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ กองคลัง โดย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการประชาชนเพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะแก่ผูัประกอบการร้านค้า ม.๑๓ ม.๒ ม.๔ และ ม.๕
🔥💦🔉🔊วันที่  24 พฤษภาคม 2566  เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  นำโดย พันจ่าโทปรีดา  ลาแสง  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง  ที่จะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566  โดยมี  พันตรีชุมพร  จุนโกเศศ   ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง  เป็นประธานในการอบรม  และได้รับเกียรติจาก นายระพีพัฒน์  มหาโคตร  ปลัดเทศบาลตำบลเรณูนคร  พร้อมด้วย พนักงานการเลือกตั้ง  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  เป็นวิทยากร
💯♥️🔥 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สถานีตำรวจภูธรพระซอง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ โรงเรียนบ่ดอกซ้อนท่าวัด โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เทศบาลตำบลพระซองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
🔥 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างร่องระบายน้ำบริเวณตลาดชั่วคราว วัดท่าโพธิ์ชัย
🔥วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง รับสมัครบุคคล ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง เขตเลือกตั้งที่ 1 วันแรก
💯♥️วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.พระซอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย ร่วมกันดำเนินการ “ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย” เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในหมู่ที่ 4 จึงได้ทำการฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 ในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย ...
 
วันที่​ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น.    เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย  พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายสรวิชญ์  ปัทวงค์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  พร้อมด้วย  ๑.นางสาวปานรดา  ไชยสอน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ๒.พันจ่าเอกสุกิจ  ชาลีเครือ  นิติกรชำนาญการ   ๓.นางนันท์นภัส  ภูผาใจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ๔.นางสาวเขมขจี  ฉัตรโชค  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ๕. นางแสงดาว  โสมศรีแพง  ครู ศพด. ๖. นางสุรีรัตน์  ชาเทราช  ครู ศพด. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี  วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก  โดยมีนายโกเมน  ชาลี  นายอำเภอนาแก  เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง โดยมี นายวันชัย บัวสอน ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพระซอง เป็นประธานคณะกรรมการ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมกิจกรรมเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม34 ตำบลพระซอง​ รายวิชา​ การดูแลตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือก โดย...วิทยากรจาก รพ.นาแกและมอบใบประกาศให้กับผู้สูงอายุแต่ละสาขา งาน สสส. ดำเนินโครงการโดยกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลพระซอง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (เพิ่มเติม)

 

ผู้บริหาร

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น

บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

 

คู่มือประชาชน/แผนดำเนินงาน/เทศบัญญัติ

 

 

E-Service

 

 

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

169257
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
123
467
167222
467
5185
169257

Your IP: 3.239.59.31
Tue, 03 Oct 2023 16:31:46 +0000

Copyright © 2023 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-583130 Rights Reserved.