43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130