การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมITA2564

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130