foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระบบแจ้งร้องเรียนสำหรับประชาชนผ่าน APP

สแกน qrcodes

อปพร ทต.พระซอง

ร้องเรื่องราว/ความพึ่งพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร อปท

 

Login Form

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม

ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่น่าสนใจ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือประชาชน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ประจำไตรมาสที่1-2
รายงานสถิติการบันทึกคำขอรายเดือน ตั้งแต่เดือนที่รับจดทะเบียน 10/2565 ถึงเดือนที่ 03/2566
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานบริหารการศึกษา สำนักปลัด ประจำไตรมาสที่1-2
สถิติการช่วยเหลือประชาชนของศุนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพระซอง
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (ทต.พระซอง)
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องเรื่องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศแจ้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกาศกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญ
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญานตนในการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม
ประกาศกำชับให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประกาศการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศการมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
ประกาศการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อกำหนดจริยธรรม
ประกาศระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ประกาศเกี่ยวกับการรับเงินสินบน
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ประกาศการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
ประกาศการจัดหาพัสดุให้โปร่งใส
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าที่รับผิดรับเรื่องร้องเรียน
ประกาศเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติการ
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศการตรวจสอบการละเว้นการฏิบัติหน้าที่
ประกาศกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการรับสินบน
ประกาศแนวทางจัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศกำกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต
ประกาศมาตรการ เพื่อความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้
ประกาศกำหนดจริยธรรมและจัดตั้งศูนย์รับเรี่องร้องทุกข์
คำสั่งแต่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหาร
รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในงานบริหารงานบุคคล
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ประกอบพาณิชย์
คู่มือการใช้งานยื่นคำขอผ่านระบบ Biz  Portal
คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการปฏิบัติงานนายทะเบียนพาณิชย์
แผ่นพับการขอยื่นเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติธุรการสำนักปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานงานนิติการ
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้ง 3 ปี พ.ศ. 2565

แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผู้บริหาร

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

 

คู่มือประชาชน/แผนดำเนินงาน/เทศบัญญัติ

 

E-Service

 

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม

142655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
70
1122
140297
416
4340
142655

Your IP: 3.235.147.50
Sun, 04 Jun 2023 01:14:39 +0000

Copyright © 2023 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-583130 Rights Reserved.