foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับ

ปลัดเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระบบแจ้งร้องเรียนสำหรับประชาชนผ่าน APP

สแกน qrcodes

อปพร ทต.พระซอง

ร้องเรื่องราว/ความพึ่งพอใจ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร อปท

 

Login Form

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้ง 3 ปี พ.ศ. 2565

โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายที่น่าสนใจ
มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ.2564
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานสถิติผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ 10/2564 ถึงเดือนที่ 03/2565
สรุปสถิติผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพระซอง
หนังสือแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพระซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพระซอง ครั้งที่ 1/2565
ขออนุมัติขยายกรอบเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี
แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปสถิติผู้รับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปสถิติการให้บริการงานการศึกษา
โครงการประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นในการดำเนินงาน
การประเมินและจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ไฟล์มีขนาดใหญ่กรุณารอการโหลดสักครู่ค่ะ)
มาตรการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร (ไฟล์มีขนาดใหญ่กรุณารอการโหลดสักครู่ค่ะ)
คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ประกอบพาณิชย์
คู่มือการใช้งานยื่นคำขอผ่านระบบ Biz  Portal
คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการปฏิบัติงานนายทะเบียนพาณิชย์
แผ่นพับการขอยื่นเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติธุรการสำนักปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานงานนิติการ
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 
 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง
-พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
-พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
-การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน กระบวนการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสะด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 025
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (ทต.พระซอง)
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026
-การจัดสถานที่ทำงาน
-การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ
-ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
-คำสั่งเดินทางไปราชการ แบบประเมินก่อนและหลังฝึกอบรม
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66)
-ประกาศมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม
-ประกาศวันลา มาสาย
-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
-แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (64-66)
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) (ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก.ค.64)
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) (ปรับปรุงโครงสร้างตามฉบับที่ 4 ปี64)
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66)
-ภาพกิจกรรมจริยธรรมและคุณธรรม
-ภาระค่าใช้จ่าย มาตรา35 (64-66) (ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก.ค.64)
-ภาระค่าใช้จ่าย มาตรา35 (64-66) (ปรับปรุงโครงสร้างตามฉบับที่4 ปี64)
-ภาระค่าใช้จ่าย มาตรา35 (64-66)
-รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล
-รูปโครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาด
-รูปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
-สรุป ระดับที่ต้องการ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 027
-การจัดสถานที่ทำงาน
-การฝึกอบรม
-การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ
-ประกาศคะแนนดีเด่น (พนักงานเทศบาล)
-ประกาศคะแนนดีเด่นดีมาก (พนักงานครูเทศบาล)
-ประกาศวันลา มาสาย
-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
-แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (64-66)
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 028
-การฝึกอบรม
-การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ
-ประกาศคะแนนดีเด่น (พนักงานเทศบาล)
-ประกาศคะแนนดีเด่น (พนักงานเทศบาล)ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
-ประกาศคะแนนดีเด่นดีมาก (พนักงานครูเทศบาล)
-ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
-แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (64-66)
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรีพย์สิน

บริการ/ดาว์โหลดเอกสาร

 

คู่มือประชาชน/แผนดำเนินงาน/เทศบัญญัติ

 

E-Service

 

 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม

132236
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
68
241
131264
2962
4056
132236

Your IP: 3.236.24.215
Wed, 22 Mar 2023 01:05:26 +0000

Copyright © 2023 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมู่ 1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-583130 Rights Reserved.