หนังสือราชการ

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

 

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง 547/2564  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง 548/2564  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

 

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการปี 2563

 

คำสั่งเทศบาลตำบลพระซอง ที่ 550/2562 การแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ปี2563

 

-ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓