การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลITA64

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การจัดสถานที่ทำงาน
การสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
คำสั่งเดินทางไปราชการ แบบประเมินก่อนและหลังฝึกอบรม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศคะแนนดีเด่น (พนักงานเทศบาล)
ประกาศคะแนนดีเด่นดีมาก (พนักงานครูเทศบาล)
ประกาศมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม
ประกาศวันลา มาสาย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (64-66)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66)
ภาระค่าใช้จ่าย (มาตรา35) ปี 64-66
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
รูปโครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาด
รูปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สรุป ระดับที่ต้องการ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน