อำนาจหน้าที่ITA64

หมู่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130